Friday, November 27, 2015
Short stop Tyler Rupkey slides in safe to make the score 2-2.

Short stop Tyler Rupkey slides in safe to make the score 2-2.

kms8
kms10